Przetargi budowlane

W warunkach zamówienia publicznego określona przez zamawiającego liczba wykonanych robót budowlanych a także ich wartość powinny pozostawać w uzasadnionej proporcji w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykaz przeprowadzonych robót budowlanych sporządza wykonawca i lista ta jest jego oświadczeniem wiedzy, dlatego może być podpisany tylko i wyłącznie przez takie osoby, które mają wiedzę co do faktów, które ten wykaz poświadcza. Przetargi budowlane Podmiotem uprawnionym do wystawiania dokumentów stwierdzających, że roboty (wykazane w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej a także prawidłowo ukończono je jest podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane (podmiot, który zlecił i odebrał te roboty budowlane). Zamawiający nie może żądać od wykonawcy, aby ten w przygotowanym wykazie wykonanych robót budowlanych opisał wyłącznie roboty budowlane, które wykonał sam, jako główny wykonawca. Powinien, a nawet musi wykazać prace, które wykonali podwykonawcy a które składają się sumarycznie na końcowy efekt prac, za które odpowiada wykonawca. Doświadczenie wykonawcy zdobyte i ugruntowane podczas wykonywania robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, jest niezależne od tego czy wykonawca wykonał te roboty budowlane jako wykonawca główny czy też jako podwykonawca. Dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zawarte w wykazie prac zleconych, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej a także prawidłowo ukończone mogą być wszelkie dokumenty, które potwierdzają taki fakt. Dokumenty takie wystawia podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Mogą to być np. listy referencyjne, protokóły odbiorów końcowych. Dokumentami tymi mogą także zostać protokóły odbiorów częściowych. Wykonawca może także złożyć wykaz wykonanych robót budowlanych, który stanowi część jeszcze wykonywanej inwestycji.