Rażąco niska cena

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych każdy zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jak rozumieć określenie „rażąco niska cena”. Jak określić wartość przedmiotu i z czym tą wartość porównać? Przepisy nie pomogą w tym temacie i trzeba odwołać się do uczciwości i zdrowego rozsądku. W praktyce zamawiający zawsze porównuję cenę zaproponowaną w ofercie z pewną szacunkową wartością zamówienia. Rażąco niska cena Jest to całkowicie prawidłowe rozwiązanie, ponieważ jeśli wartość zamówienia została oszacowana z należytą starannością, to z pewnością oddaje ceny rynkowe obowiązujące za wykonanie określonego zamówienia. Częstym jest przypadek gdy zamawiający po porównaniu cen zaproponowanych przez innych wykonawców stwierdza, iż cena zaproponowana przez jednego z nich nosi znamiona rażąco niskiej. Pewnym sposobem na zapobieganie takim sytuacjom jest podanie ceny minimalnej, poniżej której nie wolno zejść oferentom, jednak w praktyce takie rozwiązanie nie jest stosowane z ekonomicznego punktu widzenia. Poza tym nie można jednoznacznie określić tego najniższego pułapu. Należy w takich wypadkach jednak pamiętać o dyspozycji zawartej w art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych: „zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny”. W ten sposób w przypadkach, kiedy cena oferenta wzbudza wątpliwości, należy po prostu wyjaśnić wszystkie okoliczności, jakie składają się na taką jej wysokość.