Składanie ofert

Składanie ofert

Dla każdej firmy, która ubiega się o zamówienie publiczne, najważniejszym momentem jest chwila, w której złoży ona swoją ofertę. Musi ona zostać należycie przygotowana, bezbłędnie opracowana i spełniać wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu przetargowym. Jest to ważne, ponieważ złożona oferta jest wiążąca, w przypadku, kiedy zawiera błędy w obliczeniach lub przedstawionych warunkach a zostanie wybrana, to właśnie ta oferta jest podstawą do pojawienia się roszczeń zleceniodawcy. Składanie ofert Oferta powinna zostać złożona w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, najczęściej w siedzibie zamawiającego, zwykle zamknięta i zapieczętowana. W niektórych przypadkach, szczególnie kiedy kwota zamówienia nie jest wysoka, dopuszczalne jest składanie pisemnych ofert wysłanych faksem lub listownie. Każda oferta musi jednak spełniać podstawowe warunki, czyli zawierać dane wykonawcy a także opisany przedmiot zamówienia. Musi być także podana cena a także dołączone wszelkie wymagane dokumenty. Tylko w pełni ważne oferty mogą być rozpatrywane przez zleceniodawcę, pozostałe, które nie spełniają wymogów formalnych, wykluczają oferenta z dalszego postępowania przetargowego. Dlatego niezwykle istotne jest przygotowanie oferty w sposób należyty i staranny, gdyż przez drobny błąd formalny może się okazać, że zamówienie przejdzie przedsiębiorstwu koło nosa.