Tryby zamówienia publicznego

Zamówienia publiczne mogą być przeprowadzane w kilku różnych trybach. Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje obecnie siedem trybów udzielania zamówień publicznych. Tej tematyce poświęcony jest Rozdział 3. Zawarty w ustawie katalog trybów w pełni pokrywa się z katalogiem trybów, jakie przewidywane są dyrektywami unijnymi a nawet go rozszerza o dwa kolejne, czyli zapytanie o cenę i aukcje elektroniczną. Według tego dokumentu w Polsce zamówienia publiczne są udzielane w następujących trybach: 1. Przetarg nieograniczony – będący odpowiednikiem unijnej procedury otwartej. 2. Przetarg ograniczony – będący odpowiednikiem unijnej procedury ograniczonej. 3. Negocjacje z ogłoszeniem – będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji z uprzednim ogłoszeniem. 4. Negocjacje bez ogłoszenia – będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem kilku wykonawców. 5. Zamówienie z wolnej ręki – będące odpowiednikiem unijnej procedury negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia z udziałem jednego wykonawcy. 6. Zapytanie o cenę. 7. Aukcja elektroniczna. Jednostki budżetowe, które zobowiązane są do korzystania z tej ustawy w przypadku wszelkich zamówień, muszą dokładnie stosować się do wytycznych ustawy oraz innych rozporządzeń, które regulują poszczególne postępowania. Wybór postępowania zależy przede wszystkim od przedmiotu, którego ma ono dotyczyć i jego wartości. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich procedur związanych z przetargami, ponieważ są one bardzo ściśle opisane a każde uchybienie pozwala stronom na złożenie odwołania, co może skutkować tym, że procedura wykonania zamówienia zostanie wstrzymana, opóźniona a nawet odwołana.


Zapraszamy na inne strony:

Ogrody działkowe i przydomowe abc-ogrodnictwa.pl.