Warunki przetargu

Strona zamawiająca opisując warunki udziału w postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku żądania od wykonawcy w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: jednocześnie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz bycia w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala sprostać wymaganiom przetargu. W każdym przypadku zamawiający, opisując warunki udziału w postępowaniu, powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę przedmiotu zamówienia. Warunki przetargu Konstruując treść postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców tylko i wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 Pzp). Określając warunki udziału w postępowaniu strona zamawiająca nie może w żaden sposób naruszać konkurencji a także ograniczać dostępu do zamówienia ponad miarę. Oznacza to, że nie można wychodzić poza niezbędne minimum uzasadnione rodzajem oraz zakresem przedmiotu zamówienia. Warunki powinny mieć na celu bezsporne ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, nie mogą natomiast prowadzić do niczym nieuzasadnionego eliminowania innych wykonawców. Warunki udziału w postępowaniu muszą być tak określone przez zamawiającego, że nie może to prowadzić do wykluczenia uczestnictwa w postępowaniu wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie. Jeśli wykonawca nie spełnia ogólnych warunków postępowania, wtedy można go wykluczyć, natomiast nie można tworzyć takich warunków, które z góry wykluczają pewnych wykonawców.