Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu jest to jeden z najważniejszych segmentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konkretnym celem warunków udziału w postępowaniu jest niedopuszczenie, aby zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcy, który nie będzie w stanie wykonać zamówienia zgodnie z określonymi przez zamawiającego warunkami. Opis warunków wzięcia udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków a także wskazanie listy oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą być dostarczone wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu to najważniejsze z praw i obowiązków zamawiającego (zobacz np. art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp). Czynności zamawiającego w tym zakresie muszą ograniczać się do ustalenia minimalnego poziomu niezbędnego, który zapewnia zamawiającego, że wykonawca który spełni opisane przez niego warunki udziału w przetargu wykona zamówienie w sposób ściśle określony w warunkach zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu musi być odpowiedni dla celu, jaki zamierza osiągnąć zostać osiągnięty przez zamawiającego. Celem tym jest wybór takiego wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego. Opis warunków udziału w postępowaniu powinien wykazywać zatem, że wykonawcy niespełniający tych warunków nie gwarantują rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego.